سردبیر آزاداندیش

مرکز آمار ایران، در آخرین گزارش خود نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را 2/30 درصد اعلام کرد. در همین حال، شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران در گزارشی از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال 1393 اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در فروردین ماه سال 1393 عدد 3/182 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 4/1 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/17درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6/19) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/30 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند‌ماه 1392‌(1/32) کاهش یافته است.

دولت در گودال تورم

گزارش مرکز آمار ایران می‌افزاید: شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 355/225 رسید که نسبت به ماه قبل 9/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 4/223 رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/15درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 7/39 درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/15 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/40 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه 1392 (4/44) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه 93 به رقم 67/167 رسید که 2/1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/18 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 26 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1392 (1/27) کاهش یافته است.

مهدی حیدرپور

.