سردبیر آزاداندیش


به مناسبت ولادت شمس الشموس حضرت رضا(ع)

آمد روز یازدهم ذیقعده، روزی که شهرالله،شهرمدینه میزبان تولدحجت خداشد وروزی همراه باشور و شوق پدر بودن و عشق و اشتیاق مادرشدن،آری روز تولد،تولدنوگل ی همراه با رحمت و برکت.

تولدی که بیت امام موسی کاظم(ع)غرق نور و شادی شد وطاهره مادرشد.

تولدی که برکت افشان سفره های مهرورزی و راستی شد و غم عشق اوسرشت ما وحرمش بهشت ماشد.

واوآمد،ولی و حجت خدا،پشت و پناه ضعفا،حج فقرا،معین الضعفاء،ابوالحسن الثانی،فرزندولی خداثامن الائمه، خسرو اقلیم طوس،امام هشتم، امام رضا(ع).

دراین روز هرساله در شب و روز ولادتش شهر رضوی، آن میعادگاه محبین اهل بیت(ع) ، میزبان خیل عظیم هزاران عاشق و زائربارگاه ملکوتی آن امام هدایت می شود و ازاین رو فرشتگان دراین حرمند و بال خوشامد در زیرگام های زائران این مرقد می گسترانند ودرهرلحظه حرم شمس الشموس ،دارالشفایی دلداگانی می شود که بیمارعشق ودلدادگی حضرت حقند و به واقع آنجاشکوه واژه پرمعنای زیارت رخ می نمایید واز این رو زیارت راچنین توان تعریف کرد،آن هنگام که آیینه دل در پس غبار سرای نیستی ، صفای خویش از کف می دهدو آن هنگام که جان تشنه از دوری آبی رو به سستی می رود، ونیزآن هنگام که دیده از نگریستن به سراب هستی نمای دنیا، خسته می شود وبه واقع آن هنگام که بالهای روح بلندی خواه انسان، از سنگینی اندیشه های پوچ و وسوسه های شیطانی توان پرواز را می بازد، و درد غربت و دوری از نیستان هستی، درون این جدای افتاده را می آزارد و نفیر از آن برمی آورد،یک سلام و یک دیدار آن آیینه را دیگر بارمی شوید .

و در این هنگام جان تشنه را سیراب می کند و بالهای ناتوان را توان پریدن می دهد و درد غربت و دورافتادگی را آرام می سازد به واقع این حکایت و رمز دیداراست ،دیداربا امام که او را همواره زنده و همیشه امام می دانیم و پاسخ او را اگرکه گوش جان راتوان شنیدن باشد،می شنویم و مرهم درد خویش را در لقای او می یابیم.

پس ای امام رئوف ،ای شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس، شاه انیس النفوس،دراین روزهاوشب ها به زیارت تو می آیم،چراکه می دانیم زیارت ،نمادبیعت ماندگار وپیمان استوارامام وامت است .

جهت اندازه واقعی کلیک کنید

http://sangariha.com/i/attachments/1/1410463385745388_large.jpg

ای زائران و ای دلشیفتگان امام هشتم، بدانید و آگاه باشید دراین زیارت و بیعت تفاوت ندارد که دست در کف پرمیمنت رسول خدا(ص)نهاده باشی،ویادرصف سپاهیان صفین ایستاده باشی،دل در اندوه تلخی سکوت حسنی نهاده باشی ویادر گرمای نیمروز نینوا و برای یاری امام و پیروزمندانه ترین پیکاردست ازجان خویش شسته باشی،ویاجان رادربرابرتابش آفتاب زندگی سازمعنویت سجاد(ع)نهاده باشی ویادرمکتب باقر(ع)درس شیعه بودنی راستین راآموخته باشی،ویادرمدرسه فراگسترصادق(ع)برتوشه دانش خویش افزوده باشی ویاآرام آرام بادلی آکنده ازعشق وبادستانی شسته ازهرچه ریاوتظاهر، به سوی آستانه هشتمین امام گام برداشته ودستی به ادب برسینه ویادستی برپنجره ضریح اونهاده باشی،بدان و آگاه باش همه یکی است،همه بیعت است وهمه امام شناسی است ، اگرباچنین باورداشتی به زیارت امام رضا(ع)روکنی شایسته آن وعده ای که پیامبرفرمودند: خدای بهشت را برای زائر فرزندم واجب کند و پیکر او بر دوزخ حرام سازد ، و خداوند گناهان زائر او را بیامرزد.

پس سلامی داریم به نشان این که همه سلام هایت جان تشنه را سیراب می کند،دیده را روشنایی می بخشد، بالهای ناتوان را توان پریدن باز می دهد و درد غربت و دورافتادگی را آرام می سازد، ای کعبه دلهای دلدادگان و دعا می نماییم ای امام رئوف، شاه انیس النفوس ، ای تربتت باغ بهشت ،به یمن میلادشما ، ذره ذره نور می‏شویم و قطره قطره حضور و دل را به سرای کرامتت دخیل می‏بندیم تا در روز مقدس تولد شما با دست‏های پاکتان تطهیر شویم .

مارا دریاب چرا که ما به دستگیری تو مجتاجیم. آمین یا رب العالمین

تهیه وتنظیم : مهدی حیدرپور

مهدی حیدرپور

.