سردبیر آزاداندیش

پرواضح است ، یکی از شاخص های اصلی توسعه، وجود فرهنگ مالیات است.متاسفانه فرهنگ پرداخت مالیات در فرهنگ اجتماعی ایران جا نیفتاده است، که این موضوع می تواندریشه در مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و غیره داشته باشد که شکل گرفتن این باورهاموجب عکس العمل مردم در مقابل نظام مالیاتی می شود.

پرواضح است،رشد های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اساس و زیربنا اش فرهنگ می باشد و تاثیر متقابلی بر روی یکدیگر دارند.
به واقع بایستی اذعان نمود که: بدون فرهنگ و فرهنگ سازی نمی توان در هیچ زمینه ای موفق بود، شاید این واقعیت فراموش شده باشد،فرهنگ از خود شخص شروع می شود و به سمت جامعه روانه می شود فرهنگ و کار فرهنگی باید از ریشه شروع و تربیت و آموزش داده شود که بتواند در بلند مدت تغییرات اساسی صورت گیرد.

بدین منظور،پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور دراین یاداشت ،درتعریف فرهنگ مالیاتی معتقد است : فرهنگ مالیاتی خلاصه می‌شود به تمایل افراد به پرداخت مالیات و این به عنوان واجب تلقی می‌شود نه به عنوان زور.

به عبارتی دیگرفرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش وعکس العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی است . این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مامورین مالیاتی در بکار گیری ومراجعه با مودیان نقش اساسی دارد. مسلم است فرهنگ مالیاتی متاثر از فرهنگ عمومی جامعه است وچگونگی روابط مردم یک جامعه متاثر از عوامل عقیدتی، سیاسی، اقتصادی و…….آن جامعه می باشد.

درنهایت بایستی گفت :فرهنگ مالیاتی مساوی است با ادب مالیاتی، تربیت مالیاتی، دانش و معرفت مالیاتی ،حال با مقدمه مطرح شده بایستی به اهمیت توسعه فرهنگ مالیاتی در جامعه بپردازیم؟

محل لوگوی شما

دراین بین تحلیلگران اقتصادی براین باورندکه:نظام مالیاتی با کمک و همکاری دستگاههای ذیربط همواره باید کوشش نماید تا مردم نسبت به آثار و نتایج آن در زندگی خود و در سطح جامعه، باور و اعتقاد پیدا کنند ترویج فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات از این جهت حائز اهمیت است که این امر می تواند بسیاری از مشکلات و گره های اقتصادی کشور را باز کند. چرا که مالیات به عنوان منبع درآمدی مهم و پایدار کشور محسوب می شود که وابستگی بودجه را به نفت کاهش می دهد. شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و سرمایه به واسطه پرداخت مالیات در کشور صورت می گیرد. لذا این امر باید با اطلاع رسانی صحیح و به هنگام صورت گیرد هر چقدر مردم بیشتر با اقدامات و خدمات درآمدهای مالیاتی آشنا شوند، همکاری و مشارکت بیشتری در پرداخت به موقع مالیات خواهند داشت.

دراین راستا پایگاه فرهنگ مالیاتی درتشریح چگونگی گسترش فرهنگ پرداخت مالیات درسطح جامعه به این نکته اشاره می نمایدکه:با ترویج روح جمعی و بهره گیری از شیوه های اخلاقی، فرهنگی را در جامعه گسترش می دهیم که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه میکنند و فرار از آن را معصیت و گناه می شمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران میدانند.

درپایان و به نظرنگارنده "مهدی حیدرپور" فرهنگ هم ابتکار و نوآوری می خواهد، کار فرهنگی باید هوشمندانه، هدفمند و دارای همه انواع کیفیت باشد. برای فراهم آوردن این راه و رسیدن به این درجات نیاز به تشکیلات می باشد.

علاوه بر آن لازم است با گسترش فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه و شناسایی اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی و از میان بردن فاصله‌های طبقاتی، مالیات جایگزین پول نفت شود. افزون بر آن، باید بسترهایی بوجود آید تا مالیات‌دهی جزو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی و این باور عمومی نهادینه شود که مالیات صرف امنیت و رفاه اجتماعی، احداث مراکز درمانی و کارهای عمرانی و زیربنایی می‌شود و مردم خود از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

 

تهیه وتنظیم : مهدی حیدرپور

مدیرپایگاه خبری تحلیلی نقدی براقتصادایران

و مدیر پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

.